بررسی خانه‌های رياضيات در ايران

 مقاله ” رياضيات چالش‌آور (بررسی خانه‌های رياضيات در ايران)”

نوشته دکتر علی رجالی، عضو هيات مؤسس خانه رياضيات اصفهان،

  مجله رشد آموزش رياضی، شماره 107، بهار 1391

اسکرول به بالا