نیم قرن کنفرانس ریاضی مستمر ایران

علی رجالی

خبرنامه انجمن ریاضی ایران، پاییز و زمستان 1397

فایل

به مناسبت پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران که بعد از 50 سال برگزاری نخستین آن، قرار است در سال 1398 در زادگاهش دانشگاه شیراز برگزار شود …

اسکرول به بالا